Vindmøller langt fra i svart/hvit

 

Historie

 

De første planer om etablering av vindkraftanlegg i regi av Varanger Kraft kom ble lagt frem i løpet av 2003. Vindmålemast ble etablert i september 2004 og denne var operativ i 6 år og har bidratt med kritisk informasjon om vind og klima på Raggovidda. Søknad om konsesjon for bygging av anlegget ble oversendt myndighetene ved NVE i desember 2005 og påfølgende konsesjonsvedtak ble endelig gitt i juni 2010.

Konsernstyret i Varanger Kraft gjorde investeringsbeslutning ultimo april 2013. I hovedsak ble mesteparten av infrastruktur i form av veier, turbinfundamenter, kabelanlegg og trafobygg utført i løpet av 2013. Elektriske anlegg ble i hovedsak bygget i løpet av første halvår i 2014.

I slutten av mai 2014 startet transport av turbiner med båt fra Danmark og til Båtsfjord. Transport fra Båtsfjord til Raggovidda foregikk med bil over en periode på 6 uker. Anlegget ble overtatt av varanger kraftVind AS i slutten av september 2014.

Manglende nettkapasitet har vært begrensende for utbyggigen av resten av konsesjonen. I 2017 ble Varanger Kraftvind gitt nettkapasitet for trinn 2. Investeringsbeslutning for utbyggingen av trinn 2 ble tatt10. september 2019. Oppstart av anlegsarbeidene startet 1.juli 2020 og vindturbinene vil bli montert sommer/høst 2021.

Utvidelsen av prosjektet har en kostnadsramme på i overkant av 500MNOK. Raggovidda vindkrafverk vil etter utvidelsen produsere over 400GWh, tilsvarende strømforbruket til ca 20000 husstander.

 

Om anlegget

 

Raggovidda vindkraftverk er etablert på Rakkocearro platået som ligger ca 10 km sør av Berlevåg. Anlegget dekker et areal på ca 10 km2. Anleggets høyeste punkt er hele 452 moh. Terrenget består av en overflate dekket av stein, såkalt blokkmark. Det er ingen vegetasjon i området og begrenset med dyreliv. Omkringliggende områder er beite- og kalvingsland for reinsdyr fra mai til september. Kalving foregår normalt i perioden fra medio mai til medio juni og i denne perioden bør ferdsel i området begrenses.

Adkomsten til anlegget skjer over en 9 km lang adkomstvei som starter i Styrdalen i Berlevåg kommune. Adkomstveien vil være stengt med bom for å unngå unødig trafikk og slitasje på anleggsveiene. Ved ferdsel i området i vinterhalvåret, eller i perioder med temperaturer rundt null grader i kombinasjon med nedbør er det risiko for ising på vindturbinene. Denne isen kan løsne og bli slynget av gårde. Det anbefales å holde en avstand på 300 meter under slike forhold. Området er kameraovervåket.

Oversiktskart Raggo l og ll

 

Bildespill fra utbyggingen

 

Film fra utbyggingen (Veidekke)

Veidekke - Raggovidda vindkraftverk from Veidekke ASA on Vimeo.