All produksjon av vannkraft skjer i Pasvik Kraft AS. Produksjonen foregår i de to største kraftverkene, Melkefoss og Skogfoss i Pasvik-vassdraget i Sør-Varanger kommune. Finlands tredje største innsjø, Enare, er magasinet for Pasvik-vassdraget.

I tillegg eier Pasvik Kraft AS to mindre kraftstasjoner ute ved kysten, Kongsfjord kraftverk i Berlevåg kommune og Gandvik kraftverk i Nesseby/Unjargga kommune.

 Samarbeid over grensene

I grensevassdraget i Pasvik har nordmenn, finner og russere samarbeidet om vannkraftproduksjon i over 50 år. Pasvikvassdraget er fullstendig utbygd med fem russiske og to norske kraftverk, som til sammen gir en middels årsproduksjon på 1,3 TWh (milliarder kWh).

 Det er et utstrakt samarbeid med den russiske energiprodusenten i vassdraget, TGK-1 og det finske ELY senteret i Rovaniemi. Samarbeidet har som formål å optimalisere tappingen med hensyn til miljøbetingelsene og verdiskapningen i vassdraget. TGK-1 har fem kraftverk med total ytelse 187,9 MW, og middels årsproduksjon på 992 GWh. Administrasjonssted er Rajakoski, som er underlagt Kola filial i TGK-1 med hovedkontor i Murmansk. Det nederste kraftverket, Boris Gleb, er det eneste som ligger i fjell og ikke i elva. Herfra selges og leveres mye av produksjonen til Norge.

Ørretoppdrett

Pasvik Kraft er i henhold til vassdragskonsesjonen pålagt å sette ut 5000 ørret hvert år i Pasvik vassdraget. Stamfisk hentes hver høst fra Pasvik elva, og ales opp på Skogfoss kraftstasjon. Utsettinga er positiv for ørretbestanden i elva. Undersøkelser viser at så mye som 70- 80 % av ørreten som fanges, er alet opp på Skogfoss.