Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Varanger Kraft samler inn og bruker personopplysninger, samt hvilke personopplysninger som samles inn når våre kunder bestiller og benytter seg av tjenester fra Varanger Kraft. Varanger Kraft ivaretar og beskytter våre kunders personopplysninger og behandler disse i samsvar med gjeldende lovgivning, herunder personopplysningsloven, personopplysningsforskriften og EUs personvernforordning.

1. Behandlingsansvarlig

Varanger Kraft er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger i forbindelse med alle tjenester som leveres av Varanger Kraft. Varanger Kraft har ansvar for at kundebehandlerne håndterer personopplysninger på en forsvarlig måte og i henhold til gjeldende regelverk.

 

2. Formål med behandling av personopplysninger

Varanger Kraft registrerer personopplysninger om våre kunder for å kunne identifisere korrekt kunde på våre anlegg slik at leveranse, kundebehandling, fakturering og innkreving av utestående kan gjennomføres på en korrekt og sikker måte.

 

3. Behandlingsgrunnlag

Ved å bestille tjenester fra Varanger Kraft og når et kundeforhold/avtale opprettes samtykker kunde til at Varanger Kraft innhenter, registrerer og behandler personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen. Det er Forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapenes nøytralitet mv som definerer hvilke opplysninger som skal registreres ved opprettelse av nettleieavtale.

 

4. Hvilke personopplysninger behandles og hvor hentes de fra?

Varanger Kraft registrerer og behandler de personopplysninger kunden oppgir ved bestilling av abonnement og dermed inngåelse av nettleieavtale, for eksempel navn, fødselsnummer, adresse, e-postadresse og telefonnummer. Det er et minimumskrav å opplyse om navn, fødselsdato og adresse for at Varanger Kraft skal kunne opprette kundeforholdet. Ved bestilling av abonnement mottar kunde velkomstbrev som inneholder personopplysningene registrert på kundeforholdet.

I tillegg samler Varanger Kraft løpende inn og behandler informasjon om kundens strømforbruk samt hvilken strømleverandør kunden har.

 

Personopplysninger samles inn ved at kunde selv oppgir opplysningene ved bestilling og ved endringer i kontaktinformasjon. Dette kan skje via Min side, telefon til vårt kundesenter, skriftlig eller via elektroniske skjema på www.varanger-kraft.no. Fødselsnummer innhentes fra Det sentrale folkeregister på bakgrunn av navn og fødselsdato som kunde har oppgitt ved bestilling.

Personopplysninger kan også registreres på bakgrunn av melding/bestilling fra kundens strømleverandør.

Dersom personopplysninger er mangelfulle innhenter vi informasjon fra Det sentrale folkeregister og telefonkatalogen.

Varanger Kraft mottar oppdaterte opplysninger fra Det sentrale folkeregister for aktive kunder, herunder folkeregistret adresse, fødselsnummer og statusendringer (f.eks. dødsfall, utflytting og utvandring).

Varanger Kraft mottar også opplysninger fra installatører som utfører meldepliktig arbeid i kundens elektriske anlegg på oppdrag fra kunden. 

 

5. Utlevering av opplysninger til tredjepart - taushetsplikt

Varanger Kraft utleverer ikke personopplysninger til utenforstående unntatt når utlevering av personopplysningene skjer:

a) med samtykke fra den opplysningen gjelder (fullmakt)

b) med hjemmel i lov eller forskrift gitt med hjemmel i lov (strømleverandør)

c) etter pålegg fra domstol eller annen myndighet

d) som ledd i betalingsinnkreving hvor det foreligger saklig grunn (inkassobyrå)

Der det er nødvendig for å sikre administrasjonen av våre tjenester vil Varanger Kraft gjøre tilgjengelig nødvendige personopplysninger for de selskapene som forestår den tekniske eller administrative driften av våre tjenester (for eksempel montører som utfører arbeid på vegne av Varanger Kraft). Varanger Kraft er ansvarlig for at slik tredjepart overholder Varanger Kraft krav til behandling og bruk av personopplysninger.

Alle ansatte i Varanger Kraft informeres om regler og rutiner omkring personvern, samt signerer taushetserklæring ved tiltredelse.

 

6. Lagring og sletting av personopplysninger

Varanger Kraft oppbevarer personopplysninger i henhold til gjeldende lovgivning og har til enhver tid tiltak for å sikre kravene til konfidensialitet, tilgjengelighet og integritet. Personopplysningene vil bare bli lagret så lenge Varanger Kraft har et saklig behov for dette, og under enhver omstendighet ikke lenger enn det som følger av gjeldende lovgivning. Når Varanger Kraft ikke lenger har et saklig behov for lagring av personopplysninger, vil opplysningene bli slettet eller anonymisert. Tilgang til systemer hvor personopplysninger er lagret gis kun til ansatte som har behov for tilgang for å sikre daglig drift og er begrenset ved bruk av individuelle brukernavn og passord.

 

7. Sikring av personopplysninger

Varanger Kraft har rutiner og systemer for å begrense tilgangen til personopplysninger samt at personopplysninger ikke kommer på avveie.

Varanger Kraft har en egen håndbok for regler og rutiner omkring personvern som alle ansatte gis tilgang til. Gjeldende rutiner for håndtering av personopplysninger gjennomgås jevnlig for alle saksbehandlere. 

 

8. Dine rettigheter

Du kan til enhver tid kreve innsyn i de opplysninger som Varanger Kraft har registrert om deg. Du kan også kreve retting og sletting av personopplysninger i samsvar med gjeldende lovgivning.

 

9. Revisjon av personvernerklæring

Varanger Kraft reviderer personvernerklæringen dersom det er behov for endring av vår behandling av personopplysninger eller ved endringer i lover eller forskrifter som krever endringer i personvernerklæringen. Sist revidert juni 2018 i forbindelse med GDPR.

 

10. Kontaktopplysninger

Kontaktopplysninger som telefonnummer, e-postadresse og postadresse kan kunde selv administrere på Min side på www.varanger-kraft.no.

Kunde kan også kontakte kundeservice på 78 96 26 00 eller kundeservice@varanger-kraft.no for endring/sletting av personopplysninger.

Forespørsel om innsyn i registrerte opplysninger sendes til personvern@varanger-kraft.no eller til:


Varanger Kraft AS

Att: Kundesenter

Postboks 704

9815 Vadsø


Kundeservice kan også kontaktes for innsyn i registrerte opplysninger. Opplysningene sendes til folkeregistret adresse.