Raggo 2 skal være ferdig nå i 2021. Planene er at det vil foregå anleggsarbeid gjennom hele sommeren og høsten før været gjør det vanskelig. Siemens har meldt om noen forsinkelser på leveransene av turbinene, men vi har fortsatt både håp og tro på at Raggo 2 er i drift før snøen kommer. Raggo 1 består av 15 turbiner og gir 45 megawatt mens Raggo 2 består av 12 turbiner men produserer mer strøm enn Raggo 1. Totalt ca. 51 megawatt på Raggo 2. Grunnen er at teknologien utvikles og turbinene blir marginalt større.

Som de aller fleste vet, så hadde vi også konsesjon på ytterligere 100 megawatt. Denne konsesjonen ble vi fratatt sist sommer gjennom et vedtak i Stortinget. Vi anket avgjørelsen, men har dessverre ikke fått formelt svar fra departementet ennå. Signalene er imidlertid «positive» og vi venter svar om svært kort tid. Berlevåg og Varanger Kraft er helt avhengig av å få beholde denne konsesjonen (kall den Raggo 3) for å kunne realisere bygging av industri gjennom hydrogen og grønn ammoniakk.

Ammoniakkfabrikken er i all hovedsak det store industriprosjektet i Berlevåg. Fabrikken er planlagt bygget på Revnes og skal produsere ca. 100.000 tonn grønn ammoniakk. Dette er store mengder og Berlevåg vil være først i Norge på slik produksjon. Ammoniakken skal primært brukes som drivstoff til større skip men vi har også håp om å kunne forsyne Longyearbyen med ammoniakk til nytt kraftverk der oppe. Fabrikken blir stor, og foreløpige skisser tilsier et behov for arealer på størrelse med 10 fotballbaner.

Ingen bedrifter i Finnmark har kapital til å bygge en slik fabrikk. Derfor er det viktig å påpeke at vi MÅ hente hjelp og kapital utenfra. Vi har inngått et nært samarbeid med Aker-konsernet som har ingeniører i verdensklasse når det gjelder konstruksjon av slike anlegg. Sammen utarbeider vi for tiden konseptet og det arbeides for tiden heltid med 20-25 høyt kvalifiserte folk. Hvis alt går etter planen vil vi ta investeringsbeslutning i løpet av 2.kvartal 2022.

Berlevåg kart

Jeg vil gjøre alle sammen oppmerksom på at vi skal over noen hindre, eller i hvert fall noen fartsdumpere.

  • Vi må få positivt svar på vår anke til departementet. Energi er hovedinnsatsen til produksjonen.
  • Det skal regnes og regnes på lønnsomhet
  • Vi tror og mener at myndighetene må gi fødselshjelp (økonomi)
  • Vi må ha flere bindende kontrakter i markedet
  • Pluss noen til

 

hump

Jeg kan betrygge om at det arbeides aktivt med alt dette.

Å produsere hydrogen og ammoniakk er spennende og stort i seg selv, men dersom denne etableringen blir en realitet, vil det kunne skape enda mer virksomhet gjennom fabrikkens såkalte biprodukter. Det genereres svært store mengder kjølevarme fra en slik fabrikk og den vil kunne anvendes som energi og varme til andre virksomheter. Bl.a fikk vi gjennom media vite at det arbeides med konkrete planer om etablering av landbasert oppdrett i Berlevåg. Slike anlegg har behov for energi, og det har ikke minst behov for store mengder oksygen. For hvert kilo hydrogen som produseres kommer det ut 8 kilo oksygen (O2). Det sier seg selv at det er verdifulle biprodukter av hydrogenproduksjon.

Det aller viktigste for Berlevågsamfunnet vil selvfølgelig være spørsmålet om hvilke virkninger dette får i lokalsamfunnet. Eiendomsskatt, ny aktivitet, antall arbeidsplasser, infrastruktur, lokalt næringsliv osv., er sentrale elementer. Dersom alle planene realiseres vil det generere mellom 30 og 50 nye arbeidsplasser. Kompetansebehovet vil variere men det må påregnes rekrutteringer utenfra og dermed tilflyttere. Håpet er likevel at ungdom fra Berlevåg i så fall kommer hjem, nyklippet, dannet og utdannet. Lokalt næringsliv vil selvsagt merke satsingen. Her er kommentarer overflødige og kan overlates til fantasien.

Jeg vet at det diskuteres, analyseres og drøftes nær sagt i hver krok og krik det som kanskje blir en realitet i Berlevåg. Tror nok også at alle har sine oppfatninger, inkludert meg selv, om dette utelukkende betraktes som «solskinn». Det som imidlertid er hevet over tvil, er at det både vil ha positive og negative virkninger, heldigvis klart flest positive. Samtidig MÅ jeg igjen minne om at Varanger Kraft og Aker ennå ikke har tatt investeringsbeslutning. Det gjenstår konsekvensutredinger, andre utredninger, høringsrunder, søknader om tillatelser etc. Selskapet «Green Ammonia Berlevåg AS» er imidlertid etablert allerede, med en betydelig aksjekapital. Dette selskapet eies med 50% av hver av partene.

Mange kommuner misunner Berlevåg og jeg har selv et stort nettverk både nasjonalt og internasjonalt der jeg hører mye. Hvis «heftig og begeistret» satte bygda på kartet kan jeg love at Berlevåg igjen er på «alles lepper». Jeg blir som øst-finnmarking oppriktig stolt når jeg hører om hva dere får til der ute.

Jeg vet også at både hydrogen/ammoniakkprosjektet og ikke minst vindkrafta har sine motstandere. Det er lov å være mot, det er sunt å bli utfordret og det er viktig at vi respekterer andres syn, og det er nærmest en bønn fra meg å ikke la meningsutveksling om denne utviklingen splitte bygda. Det er ingen tjent med. Det er like fullt viktig at man legger fakta til grunn når man gjør seg opp meninger. Vi opplever ikke alltid at dette gjøres. Varanger Kraft er ikke interessert i å ødelegge naturen eller naturmangfoldet. Varanger Kraft er eid av kommunene i Øst-Finnmark, inkludert Berlevåg. Vi slipper ikke ut olje i drikkevannet og vi har aldri gjort det. Vi er underlagt svært strenge reguleringer om alt fra A til Å og vi følger dem med stor selvfølgelighet. Vi går sågar utover hva loven sier i flere tilfeller. Vi bor her, lever her og har våre etterkommere her. Heller ikke har vi egeninteresser da alt vi gjør pløyes tilbake til eierne (kommunene). Skulle det av en eller annen grunn skje noe som vi har skyld i, så kan alle være sikker på at vi ordner opp.

Helt til slutt: Den «lille» hydrogenfabrikken på Revnes er ankommet. Vi tar sikte på å pilotprodusere hydrogen der i løpet av sommeren.

Vi kunne informert mye mye mer men jeg håper at dette i hvert fall var det aller viktigste.